Uppsala ska använda förnybara energikällor och vara en fossilfri välfärdskommun 2030 och vara klimatpositivt 2050. Vi ska nå klimatmålen och samtidigt säkerställa livskraftiga ekosystem och ett gott liv för alla kommunens invånare. Det kräver en stor omställning av hela samhället.

 

Utsläppen minskar för långsamt

Utsläppen av växthusgaser i Uppsala kommun minskar med ungefär 1 procent per år. Det går åt rätt håll, men alldeles för långsamt – takten är långt ifrån tillräcklig för att Uppsala ska klara målen att vara klimatneutralt 2030 och klimatpositivt 2050. Om målen ska nås måste minskningstakten öka rejält under de kommande tio åren, från 1 procent till 10–15 procent mindre utsläpp av växthusgaser per år.

 

Klimatfärdplan Uppsala blir en konkret vägledning

För att nå klimatmålen ska Uppsala kommun, tillsammans med de 40 medlemmarna i nätverket Uppsala Klimatprotokoll, leda arbetet med att ta fram en klimatfärdplan. Den blir en konkret vägledning på resan mot en fossilfri välfärdskommun och lägger grunden för de innovationer och systemskiften som krävs för ett klimatpositivt samhälle. Klimatfärdplan Uppsala är färdig i september 2021.

 

Förändring som ger effekt

Till 2050 beräknas antalet invånare i Uppsala öka från 220 000 till 350 000 och 70 000 nya jobb skapas. Att tillgodose behoven hos en växande befolkning och samtidigt ställa om till en fossilfri välfärdskommun ställer hårda krav på innovativa lösningar. Vi behöver strategier och åtgärder som ger stor effekt. Därför undersöker Klimatfärdplan Uppsala hållbara lösningar inom energi, transport, affärsutveckling, kretsloppsystem, cirkulär ekonomi, jord- och skogsbruk samt hållbara livsstilar och engagemang. Det ligger ett stort fokus på att skapa förutsättningar för innovation som kan leva vidare även efter projektet. Och med digitala verktyg som LEAP, ClimateView och ArcGis kan beräkningar ge svar på och visualisera vilka förändringar som kan göra störst skillnad.

 

Uppsala ska ta ledning i Europa

Klimatfärdplan Uppsala ska, i samverkan med nationella och internationella aktörer, växa fram i dialog med näringsliv, akademi, regionala organisationer och du som är invånare i Uppsala. Den ska bli användbar även för andra städer, i så stor utsträckning som möjligt. Partners till projektet är forskargrupper från Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Kungliga Tekniska högskolan (KTH), de utvecklings- och innovationsstödjande organisationerna STUNS Energi och Uppsala Innovation Center (UIC) samt Internet of Planet, Ericsson, Energi- och klimatrådgivningen i Uppsala län, Urban T, ClimateView och Energikontoret i Mälardalen.

För utveckling mot fossilfri välfärd