Omställning
inom åtta
fokusområden

Att tillgodose behoven hos en växande befolkning och samtidigt ställa om till en fossilfri välfärdskommun ställer hårda krav på innovativa lösningar. Vi behöver strategier och åtgärder som ger stor effekt. Därför undersöker Klimatfärdplan Uppsala hållbara lösningar inom åtta olika fokusområden.

Energi

Produktionen av den el och fjärrvärme som används i Uppsalas bostäder och lokaler har länge varit den största källan till utsläpp av koldioxid i Uppsala. Utsläppen från energisystemet har minskat kraftigt de senaste åren, men står fortfarande för en stor del av utsläppen inom Uppsala kommun. För att minska utsläppen tar vi inom Klimatfärdplan Uppsala fram åtgärder för att:

 • Minska energianvändningen för el och uppvärmning
 • Fasa ut den fossila plasten som går till förbränning i Uppsalas värmeverk
 • Avskilja och lagra eller använda den koldioxid som uppkommer i den lokala kraftvärmeproduktionen och som inte går att få bort med andra åtgärder, så kallad CCS/CCU
 • Öka produktionen av solel

Elektrifiering är en viktig lösning för att minska utsläppen från bland annat transporter. Idag finns det kapacitetsbrist i elnätet, vilket gör att det inte finns tillräcklig effekt för att möjliggöra elektrifieringen. Därför ingår också åtgärder för att öka elnätets kapacitet i klimatfärdplanen, till exempel energilager och andra innovativa lösningar.

Fokusområde energi

Transporter

Utsläpp från personresor, godstransporter och arbetsmaskiner står för cirka 28 procent av växthusgasutsläppen i Uppsala. Utsläppen minskar idag något, men inte tillräckligt fort. Utsläppen från Uppsalabornas fritidsresor, främst med flyg, har ökat kraftigt de senaste åren, medan utsläppen från affärsresor med flyg ligger still trots ökad befolkning och kommunens många internationella företag. För att minska utsläppen tar vi inom Klimatfärdplan Uppsala fram åtgärder för att:

 • Minska behovet av resor, exempelvis genom stadsplanering och digital teknik
 • Flytta över resande från bil till gång, cykel och kollektivtrafik
 • Öka delandet av fordon, exempelvis genom så kallade mobilitetshubbar
 • Effektivisera godstransporterna, exempelvis genom att samordna leveranser
 • Elektrifiera hela transportsystemet, både personbilar, kollektivtrafik, godstransporter och arbetsmaskiner
 • Byta ut fossila bränslen mot förnybara bränslen
 • Minska det långväga resandet, exempelvis genom digitala affärsmöten och hemester
 • Flytta över det långväga resandet från flyg till tåg
Fokusområde transporter

Kretslopp

För att nå våra klimat- och miljömål behöver dagens i huvudsak linjära tekniska system för dricksvatten, avlopp, avfall och energi bli cirkulära. Idag är det också svårt att åstadkomma alla de synergieffekter som gör systemen resurseffektiva, eftersom de olika systemen inte är integrerade med varandra. För att minska utsläppen och öka resurseffektiviteten tar vi inom Klimatfärdplan Uppsala fram åtgärder för att:

 • Skapa effektiva integrerade tekniska system för vatten, avlopp, avfall och energi så att resurserna kan tillvaratas
 • Minska användningen av dricksvatten genom att skörda regnvatten från hustak
 • Tillverka biokol av organiska restprodukter, så att koldioxid binds i biokolet som sedan kan användas som t.ex. anläggningsmaterial.
 • Byta ut den fossila plasten mot förnybar plast
Fokusområde kretslopp

Livsmedelskedjan och kolinlagring

Den mat vi äter står för en stor del av vår klimatpåverkan och åtgärder behövs för hela livsmedelskedjan, från jordbruksproduktion till livsmedelskonsumtion. Med förändrade jordbruksmetoder kan jordbruket binda koldioxid istället för att vara en utsläppskälla, så kallat regenerativt jordbruk. Kolinlagring i skog, våtmarker och andra naturområden är också ett viktigt komplement till kraftiga utsläppsminskningar. För att minska utsläppen tar vi inom Klimatfärdplan Uppsala fram åtgärder för att:

 • Öka användningen av fossilfria arbetsmaskiner i jordbruket
 • Öka återvinningen av näring och minska användningen av konstgödsel
 • Sprida regenerativa jordbrukstekniker
 • Planera för ökad kolinbindning i skog och mark
 • Minska klimatpåverkan från livsmedelskonsumtion
Fokusområde livsmedelskedjan och kolinlagring

Bygg och anläggning

Uppsala växer och därför behövs fler bostäder, arbetsplatser, mötesplatser, skolor och andra lokaler. Samtidigt är klimatpåverkan från bygg- och anläggningsprocessen i dagsläget stor, särskilt från tillverkning av betong men också från transporter av material och själva byggproduktionen. För att minska utsläppen tar vi inom Klimatfärdplan Uppsala fram åtgärder för att:

 • Minska behovet av nya byggnader, exempelvis genom effektivare användning av befintliga lokaler
 • Byta till fossilfria byggmaterial, främst trä
 • Hantera anläggningsmassor resurseffektivt
 • Göra transporter av byggmaterial fossilfria och effektiva, exempelvis genom bygglogistikcenter och elektrifierade fordon
Fokusområde bygg och anläggning

Cirkulär ekonomi och affärsutveckling

För att minska utsläppen och öka taken i omställningen tar vi inom Klimatfärdplan Uppsala fram åtgärder för att Uppsalas företag och organisationer tillsammans ska hjälpas åt att skapa mer hållbara affärsmodeller.

Fokusområde cirkulär ekonomi och affärsutveckling

Hållbara livsstilar och engagemang

Hur den enskilda individen äter, reser, bor och konsumerar kan bidra till omställningen mot en hållbar framtid. Därför behövs infrastruktur och uppmuntran som skapar goda förutsättningar för klimatsmarta val i vardagen. För att klimatomställningen ska lyckas behövs också engagerade kommuninvånare. För att öka takten i omställningen tar vi inom Klimatfärdplan Uppsala fram åtgärder för att:

 • Göra det lättare att göra klimatsmarta val
 • Öka medvetenheten om klimatomställningen
 • Öka delaktigheten i klimatfrågorna, så att så många som möjligt kan vara med och forma framtiden
Fokusområde hållbara livsstilar och engagemang

Geografiska delområden

Klimatfärdplan Uppsala omfattar hela Uppsala, stad som landsbygd. Landsbygden har en viktig roll i omställningen, och kopplingen mellan stad och landsbygd behöver stärkas. I Bergsbrunna i sydöstra Uppsala håller 33 000 bostäder och 15 000 arbetsplatser på att byggas, och stadsdelen kommer fungera som en pilot för åtgärderna som utvecklas inom färdplanen. I Sydöstra stadsdelarna, såväl som i andra områden inom Uppsala kommun, behöver lösningar för exempelvis transport, energi och hållbar affärsutveckling kopplas samman så att synergieffekter kan uppstå. För att öka takten i omställningen tar vi inom Klimatfärdplan Uppsala fram åtgärder för att:

 • Stärka kopplingen mellan stad och landsbygd
 • Beräkna och modellera klimatpåverkan från nya stadsdelar, med början i Sydöstra stadsdelarna
 • Testa nya lösningar i Sydöstra stadsdelarna
 • Integrera lösningar från olika fokusområden i arbetet med stadsdelar och tätorter