Visualisering visar vägen framåt

Att beräkna ett samhälles klimatpåverkan över tid är komplext, samtidigt som det är mycket viktigt att basera klimatåtgärder på transparent och korrekt data. För att klimatomställningen ska lyckas behöver vi mobilisera hela Uppsala i klimatarbetet, och för detta krävs att nuläge, mål och åtgärder är tydliga. Därför används inom Klimatfärdplan Uppsala modellerings- och visualiseringsverktyg för att undersöka och tillgängliggöra de kort- och långsiktiga effekterna av olika klimatåtgärder. Läs mer om dem nedan.

LEAP

Modelleringsprogrammet The Low Emissions Analysis Platform (LEAP) utvecklas av Stockholm Environment Institut (SEI), en oberoende och icke-vinstdrivande forskningsorganisation. Inom Klimatfärdplan Uppsala använder vi LEAP för att beräkna effekten av olika åtgärder, för att säkerställa att vi når klimatmålen. Den data som modelleringen baseras på dokumenteras och tillgängliggörs, så att alla som är intresserade kan granska våra beräkningar. Vi utvecklar också en fördjupad LEAP-modell för Sydöstra stadsdelarna, för att testa och utveckla hur klimatberäkningar kan integreras i stadsplaneringen. På så sätt säkerställer vi också att vi når målet om en klimatpositiv stadsdel.

ClimateView

ClimateView är ett verktyg som har utvecklats i syfte att samla och organisera relevant klimatdata. Det visualiserar stegen som krävs för att uppnå klimatmål, och används av klimatpolitiska rådet för att visualisera Sveriges klimatåtgärder Vi tar just nu fram ClimateView-visualiseringar för Uppsala, med fokus på energi, bygg och anläggning, transporter och konsumtion. Verktyget bryter ner klimatomställningen i tydliga delmål och visar vilka pågående, planerade och potentiella åtgärder som kopplar till respektive delmål. På så sätt kan vi lättare samla olika aktörers åtgärder och identifiera luckor där fler åtgärder behövs.

Exponential Roadmap

Rapporten Exponential Climate Action Roadmap innehåller 36 globala lösningar inom teknik och beteenden för hur vi ska kunna halvera utsläppen av växthusgaser till 2030 och nå 1,5-gradersmålet. Fokus ligger på att tydligt visualisera vilka lösningar och strategier som är viktigast. Tillsammans med teamet bakom Exponential roadmap tar vi nu fram visualiseringar för de viktigaste lösningarna för Uppsala, och tar fram recept för hur de ska kunna växa exponentiellt fram till 2030.

ArcGis

Uppsala kommun utvecklar nu 3D-modeller över nya stadsdelar i Uppsala i verktyget ArcGIS Urban. Först ut är utbyggnaden i Sydöstra stadsdelarna. Inom ramen för klimatfärdplanen utvecklar vi metoder att integrera stadsdelars klimatprestanda och olika klimatåtgärder i 3D-modellen, så att det blir lättare för Uppsalas invånare att följa klimatarbetet.

Oden

Oden är ett verktyg för att geografiskt visualisera energianvändningen för byggnader, som utvecklats av forskningsgruppen Urban Analytics and Transitions (Urban T) vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Just nu utvecklas verktyget för att visualisera skillnaden i energianvändning över tid, så att det blir lätt att se hur energieffektiviseringen går i olika delar av Uppsala.