Modeller för klimatomställning med LEAP

Klimatfärdplan Uppsala använder modelleringsprogrammet The Long-range Energy Alternatives Planning system (LEAP) för att beräkna effekten av energibesparande åtgärder. Syftet är att ta fram en modell som visar vägen till ett Uppsala som är klimatneutralt 2030 och klimatpositivt 2050.

Öppna och nedladdningsbara modeller

Modellerna uppdateras var tredje månad allt eftersom de kompletteras med information. Klimatfärdplan Uppsala tillgängliggör all data och alla beräkningar och välkomnar all granskning, kritik och feedback som kan bidra till att göra Uppsalamodellen bättre. Från och med juni kan du ta del av den senaste modellen med tillhörande rapport nedan.

  • Klimatfärdplan Uppsala (LEAP-fil)
  • Rapport: Modellering inom Klimatfärdplan Uppsala (PDF)

Klimatpåverkan inom olika fokusområden

LEAP matas med stora mängder information, från pålitliga källor, om nuläget och antaganden om den framtida utvecklingen. Sedan införs olika energibesparande åtgärder för att se vilken effekt de kan ha på utsläppen av växthusgaser, idag och över de kommande 30 åren. Beräkningar görs inom följande fokusområden: energisystem, transportsystem, kretslopp, bygg- och anläggningsprocessen, livsmedelskedjan och kolinlagring, cirkulär ekonomi och hållbar affärsutveckling samt hållbara livsstilar och engagemang. Fokusområdena kan utvärderas separat eller kombineras och ge ett helhetsgrepp om klimatpåverkan i Uppsala kommun.

Om LEAP

LEAP är ett välrenommerat modelleringsprogram som utvecklas av Stockholm Environment Institut (SEI), en oberoende och icke-vinstdrivande forskningsorganisation. 37 länder använde LEAP för att planera sina underlag till Förenta nationernas klimatkonferens i Paris 2015. LEAP är kostnadsfritt för forskare och studenter.